Прийом до гімназії

Rozporyad2021

 mikrorayon2021

 perelik2021

 

perelik

 

1. Загальні положення

1.1.  Приймання учнів до гімназії ІІ ступеня (профільні 10-11 класи) здійснюється на конкурсній основі на вільні місця.

1.2. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003 № 547/7868, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та на підставі Статуту гімназії “Консул” № 86.

1.3.  У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.4.  Першочерговий прийом до 1 класу спеціалізованої школи мають учні, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування та випускники дошкільних закладів, що уклали угоду про співпрацю.

1.5.  Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

2.1.   Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії та на її сайті (www.consul86.com.ua).

2.2.  За два місяці до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з предметів, за якими проводитимуться випробування для вступу до гімназії.

2.3.    Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року ( червень — липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4.  Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії “Консул” № 86 створюється конкурсна комісія ( до 1 класу спеціалізованої школи – педагогічна, до гімназії І-ІІ ступеня — приймальна), склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії “Консул” № 86 або його заступник з навчально-виховної роботи.

2.6. Для проведення конкурсу  до 5, 10 класів створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії “Консул” № 86, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову середню освіту, якщо учень вступає до гімназії ІІ ступеня (що відповідає 10-му класу старшої школи). Батьки дітей, які вступають до 1 класу спеціалізованої школи, надають медичну картку встановленого зразка з висновком про стан  здоров’я  та фізичний розвиток дитини.

2.8.  До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

 

3. Проведення конкурсу

3.1. Приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, проводиться у терміни, визначені наказом управління освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, у формі співбесіди з дитиною в присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2.   Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи включає  виконання спеціальних діагностичних завдань для визначення рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації гімназії “Консул” № 86. Перелік психодіагностичного інструментарію та стимульного матеріалу для проведення співбесіди розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор гімназії за погодженням з управлінням освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

3.3.   Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.

3.4.  Конкурсні випробування до вступу в 2-4 класів спеціалізованої школи для учнів інших навчальних закладів проводяться у вигляді співбесіди для визначення рівня сформованості основних компетенцій учня.

3.5.  Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1 курсу гімназії (що відповідає 5- му класу середньої школи), проводяться контрольні роботи з англійської мови, що відповідають спеціалізації гімназії “Консул” № 86 та з української мови (визначення рівня засвоєння програми початкової школи) в письмовій формі.

3.6.  Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 6-9 класів гімназії проводяться за умови наявності вільних місць у вигляді співбесіди з англійської мови на запропоновану тему (усно), з метою визначення здатності учня до вивчення іноземної мови.

3.7.  Конкурсні випробування для учнів, які вступають до гімназії ІІ ступеня  (10 — 11 класи) передбачають виконання спеціальних завдань з англійської мови та профільного предмету у відповідності до вимог діючих державних програм для виявлення здібностей і нахилів учнів та наявності творчого потенціалу:

Англійська мова – 10 клас — контрольна робота (письмово);

За профілем — 10 клас: філологічний – українська мова — контрольна робота (письмово);

історичний, правовий – історія  України –  тестові завдання (письмово);

економічний – математика – контрольна робота (письмово);

природничий – біологія – тестові завдання (письмово).

3.8. Конкурсні завдання з урахуванням спеціалізації гімназії “Консул” № 86, зміст яких відповідає навчальним програмам відповідного класу, розробляються  методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

3.9.  Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.10.  Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті.  Голова предметної комісії відкриває завдання в день випробування у присутності її членів та вступників.

3.11. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії “Консул” № 86; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування  письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.12. Для виконання вступниками письмової роботи відводиться 45 хвилин.

3.13. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у гімназії “Консул” № 86  протягом року. Місце їх зберігання — архів гімназії “Консул” № 86.

3.14. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії встановленого зразка, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.15. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового — не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні гімназії “Консул” № 86 для   загального ознайомлення.

3.16. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ – І етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсу – захисту науково — дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року з профільних предметів або англійської мови звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляються до протоколу максимальна кількість балів.

3.17 .Учні 4-х класів спеціалізованої школи гімназії „Консул” № 86 з високим та достатнім рівнями знання зараховуються до 5 класу гімназії поза конкурсом, інші проходять конкурсне випробування на загальних умовах.

3.18. Учні-випускники 9-х класів гімназії «Консул» №86 які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою та середнім балом свідоцтва вище 8 балів зараховуються до 10 класу поза конкурсом, інші проходять конкурсне випробування на загальних умовах.

3.19. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.20. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

4.1.  Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії “Консул” № 86 наказом директора на підставі рішенні конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Зарахування до 1-го класу відбувається на підставі рішення педагогічної комісії і медичного висновку про функціональну готовність дитини до навчання.

4.3. Зарахування учнів до гімназії І ступеня здійснюється після закінчення навчального року за підсумками річного оцінювання, результатів державної підсумкової атестації за курс початкової школи,  що затверджується наказом директора гімназії. Для зарахування до гімназії І ступеня подаються такі документи: копія   свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.4.  Зарахування учнів до гімназії ІІ ступеня здійснюється після закінчення державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти, проходження конкурсного випробування наказом директора не пізніше семи днів до початку нового навчального року. Для зарахування до гімназії ІІ ступеня батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження, оригінал Свідоцтва про базову загальну середню освіту з додатком.

4.5.  Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором гімназії “Консул” № 86 за погодженням з управлінням освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.6.  У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Печерської районної в м.Києві державної адміністрації, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.7.  Учні, які зараховані до гімназії “Консул” № 86, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, — відраховуються. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.8. Згідно з п. 2.10 Інструкції «Про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів)», затвердженої наказом МОН України №389 від 19.06.2003 для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС при отриманні однакової кількості балів надається право першочергового зарахування.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор гімназії “Консул” № 86 несе персональну відповідальність за дотримання Порядку конкурсного приймання до гімназії.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей, учнів до гімназії покладається на управління освіти Печерської районної у м. Києві державної адміністрації.

Згідно наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 19.01.2018 №25 «Про організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів …» втратили чинність п.п. 3.2, 3.3, 3.5, 3.17, 3.18, 4.2 Правил конкурсного приймання до гімназії «Консул» №86.