Навчальна діяльність

Навчальний план гімназії «Консул» №86 на 2021-2022 навчальний рік розроблено на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». Він враховує вимоги Державного стандарту початкової освіти, Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

Навчальний план гімназії розроблено на основі Типових освітніх програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України:

- для початкової школи –  1-4-і класи – для початкової школи з навчанням українською мовою (розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна ), яка затверджена Колегією МОН України від 22.02.2018, наказами МОН України від 21.03.2018 №268 та від 08.10.2019 року № 1273;

-для середньої школи – 5-9 — і класи – для гімназії з поглибленим вивченням двох іноземних мов за наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (додаток 3);

-для старшої школи – для організації профільного навчання за наказом МОН України від 20.04.2018 №408 для 10-11-х класів (додаток 1).

Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем.

Освітні галузі базового навчального плану початкової школи представлені предметами:

-    Освітні галузі «Математична», «Природнича», «Громадянська та історична», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Інформатична», «Технологічна», «Фізкультурна» за новим Державним стандартом реалізуються через навчальні предмети – «Математика», «Я досліджую світ», Фізична культура» (1-4 класи).

-    Освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується через навчальні предмети «Українська мова» (1-4 класи), «Іноземна (англійська) мова» (1-4 класи).

-    Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Я досліджую світ» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

-    Освітня галузь «Інформатична» реалізується через предмет «Інформатика» (3-4 класи).

-    Освітня галузь «Мистецька» реалізується інтегрованим предметом «Мистецтво» (1-4 класи).

Навчальний план середньої та старшої школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси.

Освітня галузь «Мистецтво» у 5-7 класах реалізується інтегрованим навчальним курсом «Мистецтво». В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». Програма предмету «Захист України» в 10-11-х класах доповнюється гуртковою роботою.

Викладання навчальних предметів поряд із державною мовою англійською мовою запроваджено у 5-9-х класах з предмету «Основи здоров’я», «Мистецтво», у 10-11-х класах з предметів «Мистецтво», «Технології», «Економіка».

Згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі, профільне навчання в 10-х класах за вибором учнів та батьків буде здійснюватися за профілями «Іноземна філологія», «Економічний».

В 10-11-х класах введені курси за вибором: основи ділового спілкування англійською мовою,  польська мова, культурознавство англомовних країн, спецкурси з економіки,  математики, англійської мови.